رسالت، اهداف و چشم انداز

طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور ایران باید در سال ۱۴۰۴ با حفظ هویت اسلامی، انقلابی و بومی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه دست یابد و به کشوری الهام بخش در جهان اسلام تبدیل شود. به رغم درهم ‌تنیدگی شدید علم و فناوری در عصر حاضر، توسعه اقتصادی و فناوری منوط به توسعه علمی و تداوم آن است. این امر به توصیه ها و حمایت های مقام معظم رهبری در ارتباط با نهضت نرم‌افزاری و تولید علم و برنامه‌ریزی های انجام شده برای آن به فرایند تولید علم در کشور شتاب مضاعفی بخشیده است و علم محوری مبنای برنامه های پنج ساله کشور شده است. تولید علوم مبتنی بر ارزشها و باورهای دینی و نظریه پردازی در علوم مبنی بر فرهنگ اسلامی و ایجاد الگوهای اسلامی ایرانی و بومی ، نیاز فوری است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می باشد. از سوی دیگر دستیابی به حقیقت تحقق نمی یابد مگر اینکه نظریه ساخته شود هر نظریه بر اساس مفروضات بنیادینی شکل می‌گیرد که زیرساخت اصلی آن را شکل می‌دهد مفروضات بنیادین شامل معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و روش شناسی هم در نظریه پردازی و ساخت نظریه و هم در تحلیل ، نقد و داوری آن، نقش اصلی و تعیین کننده ایفا می‌نماید. در این بین نظریه و روش رابطه تنگاتنگی با هم دارند چرا که نظریه چارچوب فکری و روشمند است و روش‌شناسی ، روشهای معنی دار و با ارزشی است که درقالب نظریه معنا می‌یابد. بدین لحاظ تولید علم و نظریه پردازی و نظریه آزمایی روشمند بر اساس واقعیات جامعه مبتنی بر فرهنگ اسلامی و بومی مدل سازی و ایجاد الگوهای اسلامی ایرانی و بومی و رفع نیازهای جامعه جهت حل مسائل مهم داخلی و نیز پیشرفت مبتنی بر عدالت از جهت گیری های اساسی این نشریات است.

این انتشارات هدفهایی را دنبل می کند که موارد زیر را می توان به عنوان مهمترین آنها نام برد:

  1. توسعه دانش کشور.
  2. شناسایی مسائل و ارائه راه حل برای آنها.
  3. ارتقای سطح دانش صاحبنظران، کارشناسان و علاقمندان رشته های مختلف.
  4. معرفی دستاوردهای پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه.
  5. ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران کشور.
  6. طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش در رشته های مختلف.
  7. ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه.
  8. کمک به مساله یابی و حل مسائل علمی، فنی در ارتباط با تنگناهای نظام اداری کشور و توسعه آن.
  9. کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی و همچنین میان پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی.

مطالب مرتبط