دوره ۴، شماره ۲، تابستان ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

شناسایی عوامل موثر بر جذب و نگهداری مشتریان

 حمید کرمی، سعید بیژنی، محمد علی بیاتی

۱-۱۱
خرید
۲

 بزودی

بزودی

۱۲-۲۶
۳

مشارکت اجتماعی شهروندان شهر بندرعباس و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

علیرضا صنعت خواه، حسین کهورنژاد حاجی عباسی

۲۷-۴۱
خرید
۴

مروری بر مفاهیم آینده‌نگاری در برنامه‌ریزی شهری

حسن پارسی پور، مهسا عارفخانی، معصومه حاجی‌زاده

۴۲-۵۳
خرید
۵

بررسی احساس امنیت در مناطق حاشیه‌نشین و عوامل مؤثر بر آن، با تأکید بر مناطق حاشیه‌نشین شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۶

علیرضا صنعت خواه، علی ترکی زاده

۵۴-۷۰
خرید
۶

بررسی موانع آموزشی و پژوهشی به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط معلمان پایه ششم مدارس شهرستان قائم‌شهر

ثریا گرجی دیزآبادی، کیومرث خطیر پاشا

۷۱-۷۹
خرید
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰