مطالعات تاریخ و تمدنِ ایران و اسلام

 • تاریخ و تمدنِ ایران و اسلام

  ISSN Online: 2476-6852
  ISSN Print: 2538-631X

  • بررسی اسناد تاریخی مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران و اسلام
  • بررسی پژوهش ها و آثار مکتوب در حوزه تمدن ایران و اسلام
  • بررسی تاریخی خدمات متقابل ایران و اسلام
  • بررسی تطبیقی تاریخی فرهنگهای ایران و اسلام
  • تأثیرات اندیشه اسلامی بر سایر تمدن های ایران و اسلام
  • تأثیرات تمدن های قبل از اسلام بر اندیشه ایران و اسلام
  • تأثیرات سلسله های پادشاهی بر فرهنگ و اندیشه دینی در ایران و اسلام
  • تاریخ تمدنی ایران و اسلام
  • تاریخ هنری اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف ایران و اسلام
  • تبیین اهمیت تاریخ نگاری اسلامی و ضرورت شناخت تاریخ ایران و اسلام برای شناخت بهینه تاریخ
  • تحلیل اسناد مرتبط با تاریخ ایران و اسلام
  • تغییرات اندیشه ایرانی، اسلامی در سیر تاریخی از پیدایش تاکنون
  • جایگاه جامعه شناسی و روانشناسی اسلامی در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه حوزه های علمیه و دانشگاه ها در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه علوم میان رشته ای در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه قواعد فقهی در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه کانون های فرهنگی در تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه و مناسبات علم تفسیر وعلوم قرآنی در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه و مناسبات علم رجال و حدیث شناسی در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه و مناسبات علم فقه و اصول در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه و مناسبات علم فلسفه و عرفان در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه و مناسبات علم کلام درتولید تمدن ایران و اسلام
  • سیر تاریخی اندیشه دینی (نظریه و عمل) در ایران و اسلام
  • شناخت فرهنگ و تمدن اقوام مختلف ایرانی و اسلامی از نظر تاریخی
  • شناسایی شخصیتهای محلی موثر در تاریخ سیاسی ایران و اسلام
  • شناسایی و احیای نسخ خطی مرتبط با تاریخ ایران و اسلام
  • معرفی حکومتهای ایران و جهان اسلام
  • مناسبات جامعه شناسی و تمدن ایران و اسلام
  • مناسبات روانشناسی و تمدن ایران و اسلام
  • مناسبات علم اقتصاد و تمدن ایران و اسلام
  • مناسبات علم مدیریت و تمدن ایران و اسلام
  • نقش تاریخ در انتقال فرهنگی ایران و اسلام
  • نقش حکومتهای محلی و خاندان های محلی در تحولات تاریخی ایران و اسلام
  • نقش خاندانهای محلی در توسعه فرهنگ و تمدن ایران و اسلام
  • نقش دانشمندان ایرانی و اسلامی در ساختار تمدنی
  • نقش شرکت های دانش بنیان در تمدن ایران و اسلام
  • زمینه های شکل گیری تمدن در ایران و اسلام
  • شکوفایی علوم در تمدن ایران و اسلام
  • سازمانهای اداری و اجتماعی تمدن ایران و اسلام
  • هنر ، معماری در تمدن اسلامی ایران و اسلام
  • تأثیر تمدن ایران و اسلام در تمدن غربی
  • علل بیرونی و درونی رکود تمدن در ایران و اسلام
  • علل متأخر رکود فرهنگ و تمدن ایران و اسلام
  • و سایر مطالب مرتبط ………

 • تاریخ و تمدنِ ایران و اسلام

  ISSN Online: 2476-6852
  ISSN Print: 2538-631X

  سردبیر

  دکتر عباس رهبری، دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر علی الهامی، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

  دکتر حسین خسروی، دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، ایران.

  دکتر سهراب اسلامی، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.

  دکتر حبیب زمانی محجوب، استادیار و مدیر گروه تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق، قم، ایران.

  دکتر جواد خانلری، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران.

  دکتر محمد امیر احمد زاده، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.

  دکتر ابراهیم نامداری، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، واحد سنقر، ایران.

  دکتر پرویز علی اصل، دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ایران

  دکتر محسن سیفی، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، ایران.

  دکتر محمود صادقی علوی، دکتری تاریخ اسلام، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کاشان، ایران.

  دکتر عبدالمهدی عربشاهی مقدم، دکتری فقه و اصول، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران.

  دکتر احمد ابوحمزه، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران.

  علی اصغر خسروی هفشجانی، دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، ایران.

  ایوب طهمزی، دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، ایران.

  دکتر علی سجادی، استادیار گروه باستان شناسی، پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران.

 • تاریخ و تمدنِ ایران و اسلام

  ISSN Online: 2476-6852
  ISSN Print: 2538-631X

 • تاریخ و تمدنِ ایران و اسلام

  ISSN Online: 2476-6852
  ISSN Print: 2538-631X

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:
  nlai

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor