شماره ویژه

مقالات کنفرانس ها و همایش ها بعد از انعقاد توافق نامه رسمی Memorandum of Understanding، برای چاپ در شماره های ویژه نشریات به چاپ خواهد رسید. اطلاعات تکمیلی در این زمینه بعد از تماس متقاضیان محترم، در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت