نشریات

ISSN: 2476-437X

ISSN Online: 2476-437X
ISSN Print: 2538-2063

مطالعات مدیریت و کارآفرینی

ISSN: 2476-4434

ISSN Online: 2476-4434
ISSN Print: 2538-208X

مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

ISSN: 2476-4442

ISSN Online: 2476-4442
ISSN Print: 2538-2047

مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری

ISSN: 2476-4450

ISSN Online: 2476-4450
ISSN Print: 2538-2101

مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید

ISSN: 2476-4469

ISSN Online: 2476-4469
ISSN Print: 2538-2039

مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه

ISSN: 2476-4477

ISSN Online: 2476-4477
ISSN Print: 2538-2071

مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

ISSN: 2476-4493

ISSN Online: 2476-4493
ISSN Print: 2538-2020

مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری

ISSN: 2476-4507

ISSN Online: 2476-4507
ISSN Print: 2538-2055

مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

ISSN: 2476-485X

ISSN Online: 2476-485X
ISSN Print: 2538-2098

مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه

ISSN: 2476-4868

ISSN Online: 2476-4868
ISSN Print: 2538-211X

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری

ISSN: 2476-485X

ISSN Online: 2476-6844
ISSN Print: 2538-502X

مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی

ISSN: 2476-4868

ISSN Online: 2476-6852
ISSN Print: 2538-631X

مطالعات تاریخ و تمدنِ ایران و اسلام

ISSN: 2476-485X

ISSN Online: 2538-4937
ISSN Print: 2588-2708

مطالعات هنر و فرهنگ