دوره 8، شماره 2، تابستان 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 بررسی تاریخی نارضایتی‌های اقتصادی دوره‌ی صفویه
سید احمد عقیلی، سمیرا فریدونی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-13
2 واکاوی ارزش‌های مدنی و اجتماعی در متون ادبی فارسی (مطالعه موردی دانش‌آموزان عقب‌مانده ذهنی دبستانی)
ادریس بیداری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 14-24
3 تمدن اسلامی و تمدن غربی
سید محمد عرفان سعادتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 25-37
4 شکاف نسلی در ارتباط والدین و فرزندان
مژگان وفایی، ولی احمدکرماج
دانلود رایگان مقاله و مقالات 38-49
5 بررسی تفاسیر سه مفسر کُرد معاصر (نورسي، جلي زاده، سبحاني)
جهانگیر ولد بیگی، مهدی حسین پناهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 50-60
6 نقش و جایگاه حاکمان کردستان در ادوار مختلف (مطالعه موردی دوران صفویه)
سجاد تیموری، مژده اردلانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 61-70