دوره ۳، شماره ۳، پاییز ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

روش تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری پایداری زنجیره تامین

 نزیه گرجی، نیکبخش جوادیان

۱-۹
۲

رتبه بندی و تحلیل عوامل موثر در اجرای موفق مدیریت دانش با استفاده از روش DEMATEL و ANP در یک شرکت مهندسین مشاور

 علی ­اصغر جمشیدی راد، داود جعفری، حامد کاظمی پور

۱۰-۲۳
۳

ارائه یک روش ترکیبی از الگوریتم ژنتیک برای استفاده در خوشه بندی داده ها

 میثم رهنمای فلاح، مرضیه فریدی ماسوله، محمدرضا عسگری پور

۲۴-۳۷
۴

ارائه روشی برای رتبه‌بندی نیازمندی‌های کارکردی و غیرکارکردی با درنظر گرفتن تاثیر متقابل نیازها

 امید زارع، همایون موتمنی 

۳۸-۵۰
۵

طراحی برنامه کاربردی تجاری گردشگری استان مازندران در محیط ابری

 ندا محمودی، بابک شیرازی

۵۱-۶۶
۶

تاثیر CRM اجتماعی بر روی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تجزیه و تحلیل رفتار خرید مشتری در شبکه ی اجتماعی اینستاگرام

 حوریا حیدری، ایرج مهدوی

۶۷-۸۴
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰