دوره ۳، شماره ۳/۱، پاییز ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بازتاب عناصر فرهنگ عامه در داستان دید و بازدید جلال آل احمد

 اسماء فروغی راد

۱-۱۳
۲

بازتاب داستان های قرآنی در اشعار محمد مهدی جواهری و قیصر امین پور

 کبری بارانی

۱۴-۳۲
۳

نقش شیخ حسن کاشی در اشاعه مذهب تشیع

 علی اکبر شیخی

۳۳-۴۷
۴

بررسی علیت و علت فاعلی از دیدگاه حکمای مشاء (فارابی، ابن سینا، ابن رشد)

 مریم سلامی، حسن رضازاده

۴۸-۶۰
۵

تفاوت سرکشی، عصیان و طغیان در شاهنامه با توجه به مفاهیم قرآنی آنها

 رضا اشرف زاده، لیلا قربانی قره تپه

۶۱-۸۰
۶

نقد موسیقی و اصالت‏های سبکی موسیقیایی در شعر  نادر نادرپور

 فرشته آزادتبار

۸۱-۹۸
۷

بررسي كيفيت عشق از ديدگاه دو شاعر ملکوتی مولانا و حافظ

 ابراهيم محمدي

۹۹-۱۱۷
۸

مولفه های پایداری در اشعار سپیده کاشانی

 زهره ملک

۱۱۸-۱۲۸
۹

بررسی مباحث تربیتی و اخلاقی در بوستان سعدی

 فریبا جهانگیری، محبوبه عبدللهی

۱۲۹-۱۴۵
۱۰

سبك فردوسي در ارائه و نمود سلطة كيهان بر سرنوشت انسان

 سوزان جهانیان، هادی عباس نژاد خراسانی

۱۴۶-۱۶۲
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰