دوره ۴، شماره ۲، تابستان ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

بررسی تطبیقی مؤلفه‌های روایت‌پردازی: در دو اثر مهم عرفانی ایران زمین، “کیمیای سعادت و اسرار التوحید”

 معصومه اصفهانی‌ها، ویدا وفایی

۱-۱۶
خرید
۲

منافقان و عدم انسجام اجتماعی

 مریم جواهر فروش زاده

۱۷-۲۵
خرید
۳

سرچشمه‌ی زیبایی از منظر مولانا و هاپکینز

زهراالسادات قریشی،  محمدیوسف نیری، فریده پورگیو

۲۶-۴۵
خرید
۴

بررسی کاربرد معانی در خطبه کوفه

فرامرز روشندل، عبدالرحیم حقدادی

۴۶-۵۷
خرید
۵

تأثیرپذیری برنامه فلسفه برای کودکان بر رشد تفکر انتقادی دانش آموزان دبستان ابتدایی پسرانه شاهد شهید شیدانشید شهرضا

علی ترابی زیارتگاهی، عبدالعلی ترشیزی

۵۸-۶۹
خرید
۶

بررسی ارتباط آموزش فلسفه برای کودکان در تربیت شهروند جهانی

ذوالفقار فیلی زرنه، یداله خرم‌آبادی

۷۰-۷۹
خرید
۷

تفاوت سه واژه طریق، سبیل، صراط

فریده دژکامه

۸۰-۹۰
خرید
۸

سیر آفاقی و انفسی در موالید ثلاث با تکیه‌بر مصیبت‌نامۀ عطار

حسین فقیهی، فاطمه رضایی

۹۱-۹۹
خرید
۹

بررسی آثار و زندگی‌نامه شاعر افسانه‌ای استاد شهريار

حکیمه محمدی

۱۰۰-۱۱۲
خرید
۱۰

گفتار و نوشتار، آراء و اندیشه‌ها، سيرت و طريقت سهل تستری

اسماعیل صادقی، اعظم پوینده پور

۱۱۳-۱۲۵
خرید
۱۱

بررسی واژه‌های آیات عتاب آمیز قرآن به منافقین در آیه ۱۸ بقره

نجمه سنجری، زیور بامری

۱۲۶-۱۳۳
خرید
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰