دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۹۴

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی جایگاه قیام عاشورا و شهادت امام حسین از دیدگاه اهل سنت

علی حیدری نیا، محمدرضا علیزایی، محمداصغری حسامیه

۱-۱۰
۲

شناسایی عوامل خارجی بزهکاری

محمد مهدی قاسمی کیا، عبدالمحمد کردی

۱۱-۲۴
۳

بررسی جایگاه سکوت در اعلام اراده در قوانین ایران و فقه اسلامی

عبدالحمید مفتخر

۲۵-۴۷
۴

جبران خسارت اموال مثلی و قیمی در غصب از منظر حقوق مدنی

یعقوب علیدادی، محمدرضا کیخا

۴۸-۶۲
۵

بازخوانی مولفه های محیطی جرم زا دربزهکاری کودکان

منوچهر عبدالهی، محمد جواد پورحسینی

۶۳-۷۹
۶

مبنای تفاوت مجازات‌ها و اجرای آن ها بر اساس معیار جنسیت

مریم نظر زاده

۸۰-۹۷