دوره ۲، شماره ۱/۱، بهار ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی تطبیقی تعدد نهادهای قانونگذاری در حقوق اساسی ایران و فرانسه

محمد نوذری، سید محسن شیخ الاسلامی

۱-۲۵
۲

بررسی نقش سازمان های بین المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی

فرشاد کریمی، مریم مرادی

۲۶-۳۷
۳

بررسی ماهیت حقوقی رای وچگونگی آن درنظام های مختلف حقوقی

زهرا پولادخانی

۳۸-۴۴
۴

بررسی مفهوم تفکیک قوا در دوران معاصر

مهسا زنهاري

۴۵-۵۲
۵

حجیت و اعتبار اقرار در فقه جزایی امامیه

محمد مهدی نژاد

۵۳-۶۷
۶

تاثير درآمدهاي نفتي در (فرآيند) زوال دمكراسي ايران از سال هاي ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷

محمد حسن غلامی، فاضل فیضی

۶۸-۷۹
۷

الزامات اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با الگوی سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری

محمد صفاری انارکی

۸۰-۸۹
۸

تبیین عدالت در فقه سیاسی

رسول کامران کشتیبان

۹۰-۹۸
۹

قرار های نظارت قضایی در حقوق کیفری نوین ایران

میلاد امیری، اسد االله مسعودی مقام

۹۹-۱۱۳
۱۰

خسارت قابل جبران در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران

سمانه ذبیحی

۱۱۴-۱۳۲
۱۱

مسئولیت کادر درمانی در ترک یا تأخیر درمان مجنی­ علیه از منظر حقوق کیفری

سعید شایان پور

۱۳۳-۱۴۵
۱۲

واکاوی نظارت استصوابی شورای نگهباى در انتخابات

میثم اسلام پناه، مهدی نجارصادقی، محمد اسماعیل زاده

۱۴۶-۱۵۴
۱۳

تاثیر فرهنگ تعاملی نخبگان حزبی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

غفار زارعی، سید رضا دهناد

۱۵۵-۱۶۴
۱۴

تشابه جنبش شیعی بحرین با مدل انقلاب اسلامی ایران

غفار زارعی، سید رضا دهناد

۱۶۵-۱۷۴