دوره ۲، شماره ۳، پاییز ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی تاثیر حبس در افزایش طلاق در شهر بوشهر

سودابه سلیمانی، زهرا سلیمانی

۱-۱۱
۲

بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به حقوق کامن لا

سید مهدی احمدی، سارا سلمانی

۱۲-۲۱
۳

بررسی مقایسه ای تئوری هاناآرنت با انقلاب اسلامی ایران در خصوص انقلاب

امین خوش بیان سروستانی، مهرو ماهر

۲۲-۳۰
۴

بررسی آثار اصل حفظ و نگهداری سرمایه در شرکت سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس

فاطمه رمضانی

۳۱-۴۲
۵

مفهوم و کاربرد اصل نگهداری سرمایه شرکت سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس

سید یونس نورانی مقدّم، فاطمه رمضانی

۴۳-۵۷
۶

بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

علیرضا سایبانی، آزاد جعفری

۵۸-۷۵
۷

تعدد ظاهری اسباب (مسئولیت مدنی عوامل مجمل) در قانون مجازات اسلامی

فرنگیس احمدی، مریم احمدی

۷۶-۹۲
۸

بررسی تطبیقی تحقیقات مقدماتی و کشف جرم در انگلستان و ایران

آزاد جعفری

۹۳-۱۰۴
۹

بررسی تطبیقی تروریسم در سیاست جنایی ایران و آمریکا

مرضیه علی اکبری

۱۰۵-۱۱۸
۱۰

تبیین مسئولیت بین المللی جنایات عربستان در یمن در پرتو قواعد کمیسیون حقوق بین الملل

مصطفی سراجی، سید محمد آوالی

۱۱۹-۱۳۱
۱۱

بررسی ممنوعیت کیفر بدنی اعدام از دیدگاه بین المللی و تأثیر آن بر قانون جزا مصوب ۹۲

سميه قاسمي، محمد علي داوريار

۱۳۲-۱۴۲
۱۲

خشونت جنسی به مثابه جرم علیه بشریت

مصطفی سراجی، سيد محمد علی حسین زاده

۱۴۳-۱۵۴
۱۳

دگرگونی جنسیتی و ابهامات حقوقی و کیفری فراروی آن

فریده مصطفی زاده، محمد علي داوريار

۱۵۵-۱۶۷
۱۴

بررسی تأثیر مجازات زندان بر جرائم چک

جلال شیرمحمدی

۱۶۸-۱۷۷
۱۵

آسیب شناسی سیاست جنایی در ایران

جلال شیرمحمدی

۱۷۸-۱۸۸
۱۶

مبانی فقهی ممنوعیت قضاوت زن در اندیشه فقهای شیعه

الهام دلفیه

۱۸۹-۲۱۱
۱۷

مقایسه­ ی ایفای تعهد در حقوق ایران و انگلیس

هاجر وظیفه آزاد

۲۱۲-۲۲۷
۱۸

مسئوليت مدني ناشي از بازداشت غير قانوني

سیامک شادمان

۲۲۸-۲۳۵
۱۹

بررسی تطبیقی حق شفعه در فقه اهل سنت و حقوق ایران

صادق سلطان پور

۲۳۶-۲۴۳
۲۰

نکاح زنان ایرانی با اتباع بیگانه در حقوق قضایی ایران

محمدرضا مرندی، جعفر شاهی

۲۴۴-۲۵۱
۲۱

بررسی اعمال اصل انتظارمشروع دردیوان عدالت اداری

رضا کیخا

۲۵۲-۲۷۲
۲۲

وضع حقوق بیگانگان در حقوق خصوصی ایران

محمدرضا مرندی، صراف عیسی زاده اجیرلو

۲۷۳-۲۸۱
۲۳

تحلیل عنصر خطای (جزایی) در حقوق ایران

اسماعیل افضلی

۲۸۲-۲۸۸
۲۴

تبیین ارزشهای اخلاقی و فرهنگی از نگاه نهج البلاغه

پيمان حسن پورآزاد، رضا عبادي جامخانه 

۲۸۹-۳۰۰