دوره ۳، شماره ۲/۱، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

تبیین موجبات طلاق زوجه ناشی از عسر و حرج و شرایط تحقق آن بر اساس حقوق و قوانین موضوعه

 سید حسین تقوی، داود کرامتی

۱-۱۳
۲

ابعاد حقوقي جانشيني قراردادي

 زهرا فرج زاده، محسن ايران­ منش

۱۴-۲۲
۳

اصول حاکم بر جاسوسی در مخاصمات مسلحانه بین المللی در معاهدات بین­ المللی

 مریم جعفری

۲۳-۳۳
۴

مقایسه ی ابعاد حقوقی قائم مقامی با جانشینی غیر قائم مقام

زهرا فرج زاده، محسن ايران منش

۳۴-۴۱
۵

تبیین علل واگذاری حق طلاق به مرد از منظر فقه و حقوق اسلامی

سید حسین تقوی، داود کرامتی

۴۲-۵۴
۶

ابعاد حقوقي جانشينان غيرقائم مقام

 زهرا فرج زاده، محسن ايران منش

۵۵-۶۴
۷

سببیت تمکین یا عدم سببیت تمکین در پرداخت نفقه

 محمد جواد جعفری، علی پاشاه خانی زاده

۶۵-۷۲
۸

ماهیت مزایده در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

 معصومه قلی زاده پاشا، محمد عالم زاده

۷۳-۸۶
۹

تحلیل اعتبارات اسنادی و چالش های آن در بانکداری ایران

 محمدرضا واحدی

۸۷-۱۰۱
۱۰

بررسی اهمیت و جایگاه ادله ی وجوب نفقه در فقه امامیه و اهل تسنن و حقوق موضوعه

حمید رضا نیا، فریبا آبادی زاده 

۱۰۲-۱۱۳
۱۱

ذهنیت عرفانی و سیاست نزد ابوسعید ابوالخیر و عین القضات همدانی

 حسن آب نیکی، سمانه شمس

۱۱۴-۱۲۸
۱۲

بررسی جرایم ناقص در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲

 فروغ سادات حسینی

۱۲۹-۱۴۰
۱۳

بررسی تاثیر کمپ های ترک اعتیاد در بازپروری معتادان در شهر گناوه

 هدایت پناهی

۱۴۱-۱۵۷
۱۴

تبیین مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی نسبت به کالا در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کنوانسیونهای سه گانه

سید حسن حسینی مقدم، نرجس قادری، حسینعلی میرزاجانی

۱۵۸-۱۶۷
۱۵

اذن در ایفای دین در فقه امامیه و حقوق فرانسه

 هرمز اسدی کوهباد، مرضیه موسوی 

۱۶۸-۱۸۵