دوره ۱، شماره ۱، بهار ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

نقش اعتماد سازمانی در رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان سازمان‌های ورزشی

محمدحسین شوهانی، دکتر مژگان صالحی‌پور، مهدی محبی‌نژاد، مهدی کریمیان‌حاتم، طه رزم‌آرا

۱-۱۰
۲

تبیین هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد نظری مدل آلبرخت

محمدحسین شوهانی، دکتر مژگان صالحی‌پور، جلال رستمی، مهدی کریمیان‌حاتم

۱۱-۱۹
۳

فساد اداری در سازمان های ورزشی: عوامل موثربرپیدایش، گسترش وراه های کنترل آن (مورد مطالعه:ادارات ورزش وجوانان استان کردستان)

طه رزم آرا، مظفر یکتایار

۲۰-۴۰
۴

بررسی عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی بانوان پرستار شاغل در بیمارستان های دولتی

طه رزم آرا، مظفریکتایار، سعید عبدی

۴۱-۵۰
۵

رابطه بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز

علی قدمی، بهروز قربانزاده، طه رزم آرا

۵۱-۶۶
۶

رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه)

نوید مهتاب، اسلام محمدی، مهدی محبی‌نژاد

۶۷-۷۵
۷

رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کردستان

پیمان رستمی

۷۶-۸۶