دوره 4، شماره 2، تابستان 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

تحلیل اشعار عبدالرحمن شکری بر اساس نظریة باس و پلامین

جهانگیر امیری، سمانه نوروزی

1-14 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی اشعار مادرانه برای کودکان خردسال در استان کردستان

سیده فاطمه الیاسی، مژده اردلانی

15-25 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی تاریخی پوشش زنان و مردان کرد

فریده محمدی، ثریا امینی 

26-39 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

نگاهی به ازدواج در ادیان مختلف

مژده اردلانی، فریبا محمدی

40-57 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]