دوره 10، شماره 1، بهار 03

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی تاثیر گیاهان آپارتمانی در بهبود پایدار کیفیت هوای داخلی
امیر رشیدی آلاشتی، مهدی شیروانی جوادزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-7
2 بررسی تغییرات برخی ازهورمونهای آندروژنیک در خانم‌های مقاوم به انسولین و ارتباط آن با سطوح سرمی لپتین و ادیپونكتین
محسن دشتی، مهدی صائب، محمد فضیلتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 8-30
3 شناسایی قارچ‌های همزیست درخت سرخدار منطقه ارسباران با استفاده از مارکرهای مولکولی ts,dbat و bapt
یوسف محمدی، محمدرضا مشایخی، معصومه آقایان خانه برق
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-51
4 پراکنش ومطالعه تاکسونومیکی گونه های روتیفرا درراستای آبزی پروری در دریاچه سد ارس
جلیل‌ سبك‌آرا‌
دانلود رایگان مقاله و مقالات 52-67
5 تکامل هیدروژئوشیمیایی دشت داورزن، خراسان رضوی
رحیم باقری، مهسا یارمحمدی کرنق‌
دانلود رایگان مقاله و مقالات 68-85
6 تحلیل امکانسنجی آنزیم ها در کیفیت بخشی به پروسه ی هضم بی هوازی و پیامد تولید بیوگاز و انرژی پاك
امیرحسین خوارزمی خراسانی‌
دانلود رایگان مقاله و مقالات 86-100
7 بازیابی‌ مواد و انرژی با رویکرد هضم‌ بی هوازی‌ پسماندهای‌ جامد شهری‌ و هضم لجن و فاضلاب‌
امیرحسین خوارزمی خراسانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 101-124
8 مقایسه اثرات عصاره های آبی و الکلی برگ مریم گلی روی آسپرژیلوس فلاووس و مالاسزیا فورفور و داروهای فلوکونازول و کلوتریمازول
فاطمه منفرد، فاطره رضایی، عیسی غلامپور عزیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 125-135
9 حفظ منابع طبیعی ومحیط زیست و بهره برداری مطلوب از نهاده های کشاورزی
مسعود شیردل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 136-148