دوره 2، شماره 4، زمستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

تاثیر دو دوره  تمرین هوازی مداوم بر میزان کلسترول، LDL و HDL دانش­ آموزان چاق

مصطفی محبی، محمد علی بابایی بیگی 

1-7
2

رابطه بین عملکرد تغذیه ای، استرس و فعالیت فیزیکی باکیفیت زندگی درافراد دارای غلظت خون بالا

کیومرث نورایی

8-27
3

ارزیابی اثرات خشکسالی بر روی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی شهرگله­ دار)

سامیه قوسی، محمد محمودی

28-42
4

تاثیر استفاده از آنتی اکسیدان طبیعی رزماری بر فاکتورهای شیمیایی و حسی گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای در شرایط انجماد

فرشته خدابنده، علی اصغر خانی پور، مینا سیف زاده، قربان زارع گشتی، معصومه رهنما سنگاچین 

43-55
5

بیوشیمی آب و تأثیرات آن در ورزش

حسن طاهری، معصومه طاهری، محمد اسدی

56-66
6

اثر باکتری حل کننده فسفات و سوپر جاذب برسدیم اندام هوایی گندم در سطوح مختلف شوری

محمد جواد فیضی پور، مرضیه فیضی پور، طاهره وطن دوست، امین اله سالاری سبزواران

67-72
7

بررسی تاثیر هورمون جیبرلیک اسید بر ویژگیهای رویشی و زایشی گل مریم رقم (polianthes tuberose L) تحت تراکم های مختلف کشت در منطقه

علیرضا خالصی

73-81
8

مطالعه اثر کودهای آلی و نیتروژن بر روی عملکرد غده پیاز در منطقه جیرفت

علیرضا خالصی

82-89
9

بررسی اثرات قطع آبی بر برخی از صفات زراعی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید پیاز در شهرستان جیرفت

علیرضا خالصی

90-97
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0