دوره 6، شماره 2، تابستان 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

رفتارهای رویشی قلمه‌های هفت رقم انار در پاسخ به نفتالین استیک اسید

سید عباس میرجلیلی، محمدرضا وظیفه شناس، حسین زینلی، الهه لطیفی

1-11 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

شناسایی و غربالگری باکتری‌های تولیدکننده آنزیم لیپاز و آنالیزهای بیوانفورماتیکی

اعظم مختارآبادی، مجتبی مرتضوی، مسعود ترک‌زاده ماهانی

12-26 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

ارزیابی بیان ژن پمپ افلاکس norA در استافیلوکوکوس اورئوس تحت تأثیر عصاره‌های گیاهی جینکگوبیلوبا و کنگرفرنگی

صدیقه میزبان بوئینی

27-39 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

شناسایی استافیلوکوک اپیدرمیدیس، پنوموکک در نمونه‌های خلط بیماران نوتروپنیک بستری در بیمارستان‌های شهر زنجان

امیر دارابی

40-60 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

اثر افزودن آرژنین، گلوتامین و ترئونین بر پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده کوچک در جوجه های گوشتی

جلال فضلی امیری، محمدحسین شهیر، محمد حسین نعمتی، افشین حیدری نیا

 

61-75 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

الگوهای برآورد میانگین دما و رطوبت نسبی روزانه در 4 ایستگاه استان خراسان رضوی

بهاره میرکماندار

76-89 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بررسی تنوع و فراوانی جوامع فیتو پلانکتونی دریاچه سد توده بین
دراستان زنجان

سپیده خطیب حقیقی

90-103 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بررسی تاثیر دفعات غذادهی بر روی فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیائی بچه تاس ماهی شیپ (Asipenser nudiventris) پرورشی

مهشید جعفری، محمدعلی یزدانی ساداتی، حسین خارا

104-120 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

ساخت پلیمر قالب مولکولی برای داروی کلونازپام بر اساس مونومر آلیل الکل

همایون احمد پناهی، علی آقاجانی شهریور

121-138 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

فعاليت ضد قارچي گياه ترشک (Rumex Alveolatus) بر برخي گونه های كانديدا در شرايط آزمايشگاهي و بررسي آسيب وارده با ميکروسکوپ الکتروني روبشي

محبوبه مدني، منيره رنجبر، بيتا نوروزي راد

139-160 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

اثر انواع پرايمينگ بذر بر برخي پارامترهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيکي در گياه گندم تحت تنش شوري

سکینه احمدی، داود صمصام پور، فاطمه دانشمند، فرزین عبدالهی

161-181 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بررسی روش‌های مختلف خاکورزی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام ذرت علوفه‌ای و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

سارا اسلامی، زهرا عربی، علیرضا صابری

182-192 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

حفاظت از محیط زیست در پرتو مؤلفه‌های زنجیره سبز

مریم نصری نصرآبادی، سحر آذر کمند

193-205 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

ارزیابی تأثير روش‌های مختلف خاکورزی بر عملکرد ارقام ذرت علوفه‌ای و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

سارا اسلامی، زهرا عربی، علیرضا صابری

206-216 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]