دوره 7، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تاثیر عصاره برگ نخل (Dactylifera Phoenix) بر روند التیام زخم پوستی نوع برشی رت نر نژاد ویستار
مهدی آلبویه، مریم میراخورلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9
2 بررسی علل، علائم و درمان اختلال دو قطبی
فاطمه چنانی، مریم طرفی، کوثر عتابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 10-19
3 مقایسه تأثیرات یادگیری مبتنی بر مسئله (PBL) و روش سنتی بر یادگیری دانشجویان پرستاری
دریادخت مسرور رودسری، زهره سهرابی، مریم طاهری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-25
4 غول یاخته‌های سرطانی پلی پلوئیدی
گلشن برات وند، حدیده معبودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 26-39
5 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری (موردشناسی: شهرستان خاش)
فاطمه کشته گر، عیسی ابراهیم زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 40-56