دوره 8، شماره 2، تابستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی اثر کود مرغی و کود آلی غنی‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد غده و صفات زراعی سیب‌زمینی در کشت زمستانه جیرفت
حلیمه پایان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-16
2 اثر اسید آسکوربیک در القاء تحمل شوری کلرید سدیم در شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L)
نسیم خلجی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-30
3 بررسی بهداشت در محیط مدارس
آناهیتا چالیک
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-39
4 حفظ بهداشت روانی در یادگیری سیار
هیدی دهناد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 40-44
5 همسانه سازی و بررسی بیان ژن flir به‎عنوان واکسن ژنی علیه هلیکوباکتر پیلوری
مختار حیدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 45-67
6 بررسی اثر متقابل سیستم های دوپامینرژیک وگابائرژیک بر اخذ آب در رت های نر نژاد ویستار حساس شده به مورفین
مونا خزائی ، شهربانو عریان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 68-92
7 بررسی وضعیت گیاه نیمه انگلی دارواش در مناطق جنگلی ایران
صدیقه غنائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 93-106
8 اثر بیماری تریکودرما بر روی پرورش قارچ های خوراکی
نورعلی مهماندوست
دانلود رایگان مقاله و مقالات 107-116