دوره 10، شماره 1، بهار 03

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی ارتباط بین افشاگری حسابرسی در مورد اقلامی با ماهیت دارایی-بدهی و ورشکستگی شرکتها
رویا دارابی، الهه رسولی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 بررسی ارتباط بین ساختار حاکمیت شرکتی با تأخیر حسابرسی
رویا دارابی، ندا رضازاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-26
3 بررسی ارتباط بین درصد تغییرات توزیع سود با تأخیر حسابرسی
محسن حمیدیان، فیروزه جباری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 27-37
4 بررسی تاثیر دقت پیش بینی سود بر ورشکستگی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رویا دارابی، فیروزه جباری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 38-50
5 تأثیر دوره تصدی مؤسسات حسابرسی بر استقلال حسابرس در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
شهاب محمدی، یحیی کامیابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 51-62
6 بررسی سازگاری حسابداری مدیریت با تغییرات سازمانی و شناسایی عوامل مؤثر بر انعطاف‌پذیری حسابداری مدیریت
الیاس عبداللهی شورچه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 63-72
7 بررسی تأثیر ساختار کنترل و رقابت در بازار محصول بر مدیریت جریانات نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران
الهه ملانوروزی، امیررضا كیقبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 73-94
8 تأثیر افشای ریسک در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس با توجه به تأثیرات بحران مالی در ایران
مهران خدامرادی، امیرعباس صاحبقرانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 95-109
9 رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مهدی مشکی میاوقی، مریم فنون حسنی شالکوهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 110-132
10 بررسی ارتباط بین چرخش حسابرس با کیفیت و استمرار مراودات آتی با صاحب‌کار
مجید امیرخانیان، حمید رضا جعفری دهکردی، امیر حیدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 133-146
11 بررسی رابطه کاری بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل و شجاعت اخلاقی حسابرسان
رقیه بایرام زاده، علیرضا حسن ملکی، مجید تاجیک جلایری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 147-160
12 ارائه راهکارهای جهت بهبود ضعف‌های نظام بازرسی و حسابرسی در پیشگیری از فساد اداری و مالی در فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی کشور
سحر چاپوشی شقاقی، خدیجه خدابخشی پاریجان، زهرا هنرمندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 161-174
13 سابقه حسابرسی مدیر ارشد مالی و کیفیت حسابرسی
سیما زارع متخصص، علیرضا رام روز، مهدی نقدی بهار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 175-190
14 پیش‌بینی جریانات نقد آتی بر اساس جریان‌های نقدی عملیاتی، سود خالص و اقلام تعهدی
فرامرز مهمان نوازان، علی رضایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 191-207
15 بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر نگهداشت وجوه نقد در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
علی باغانی، عسگر عسکری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 208-222
16 بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان از طریق نقش میانجی ارزش ویژه شعب بانک
محمد عنابی، مریم برنای تنها
دانلود رایگان مقاله و مقالات 223-235
17 ارتباط بین دقت پیش بینی سود و درماندگی مالی شرکت با تاکید بر سازو کارهای خارجی حاکمیت شرکتی
محسن حمیدیان، عسگر عسکری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 236-250
18 بررسی ارتباط بین تنوع جنسیتی در هیئت مدیره بر رابطه بین استراتژی کسب و کار و مالیات تهاجمی
علی باغانی، بهنوش سادات دستخطگشتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 251-261
19 بررسی ارتباط بین افشاگری حسابرسی در مورد تداوم فعالیت و ورشکستگی شرکتها
محسن حمیدیان، بهنوش سادات دستخطگشتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 262-273
20 شناسایی و ارزیابی ضعف‌های نظام بازرسی و حسابرسی در پیشگیری از فساد اداری و مالی در فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی کشور
سحر چاپوشی شقاقی، خدیجه خدابخشی پاریجان، زهرا هنرمندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 274-301
21 بررسی تأثیر استقلال کمیته حسابرسی بر محتوای اطلاعاتی اعلان سود با تأکید براثر تعدیلی کیفیت حاکمیت شرکتی
محمد خطیری، محسن ترابیان، افروزه سنجری پیرایواتلو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 302-317
22 بررسی تأثیر تجربه حسابرسی مدیر ارشد مالی بر گزارشگری مالی متهورانه
سیما زارع متخصص، علیرضا رام روز، مهدی نقدی بهار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 318-333
23 بررسی ارتباط بین مدیریت ریسک بر توسعه مالی و اثربخشی سازمانی در شرکت پخش البرز
سید کریم موسوی، زهرا دهنوی، محمود شهبازگرمرودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 334-345