دوره 9، شماره 3، پاییز 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 مطالعه موانع و راه‌کارهای بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی حسابداری (مطالعه موردی ایران)
فهیمه عزیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-10
2 بررسی تأثیر عوامل سوگیری‌های رفتاری در تصمیمات مدیران و رقابت‌پذیری در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران
مسعود سامانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 11-31
3 بررسی تأثیر برنامه توسعه فردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: دیوان محاسبات کشور)
داود موذن
دانلود رایگان مقاله و مقالات 32-40
4 تأثیر بدهی‌های بلندمدت بر مشاغل کوچک
XXXXXXXXXXXXXXXXX
دانلود رایگان مقاله و مقالات 41-70
5 واکاوی مبانی فناوری اطلاعات (IT) و تاثیر بهره وری حسابداران کم تجربه در این حوزه
فهیمه عزیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 71-81
6 ارزيابی تاثير توانمند سازی سرمایه انسانی بر اثر بخشی مديريت مالی در سازمان‌های حمل و نقل استان اصفهان
زهرا آقاها اسفرجان، مهدی محمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 82-94
7 مطالعه پارامترهای مؤثر شرکت‌های دارویی بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی مسئولیت اجتماعی بر فرصت رشد و هزینه‌های نمایندگی)
معصومه سلطانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 95-106
8 بررسی ارتباط بین سرمایه بافر بانک و رشد اقتصادی در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
خدیجه پورامیری، نرگس نجم الدینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 107-117
9 رابطه حاکمیت شرکتی و سود شرکت‌ها
علی تقوی مقدم، مهرداد حیرانی مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 118-126
10 آمادگی کارمندان بخش عمومی در شهرداری‌ها برای اجرای حسابداری تعهدی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)
آزاده موسوی نژاد، داود کیانوش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 127-143
11 بررسی ارتباط بین کیفیت ارائه خدمات بیمه ای و بهبود عملکرد نمایندگیهای بیمه ایران در شهر مشهد
عاطفه روحانیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 144-157
12 روانشناسی، حسابداری و موفقیت
آمنه پیروی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 158-165
13 تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر بیش ارزش گذاری شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس تهران
محبوبه قدسی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 166-175
14 بررسی نقش حسابداری تعهدی بر مسئولیت پاسخگویی و ایجاد شفافیت در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تهران
مهدی سلیمانی، میثم متین
دانلود رایگان مقاله و مقالات 176-188
15 مشارکت وازدواج نیروی کار زنان – مورد مطالعه استانهای ایران(1385- 1395)
مهدی رامی، نظر دهمرده قلعه نو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 189-208
16 بررسی نقش شورای اسلامی شهر و تاثیر حسابرسی بر عملکرد شهرداری ( مورد مطالعه شهرداری جهرم )
مسعود مومنی، رسول کشتکار، حمید شاکری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 209-226