دوره 4، شماره 1، بهار 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

ترومبوز و انواع آن در اندام های مختلف بدن

 مهیا صبحی شهری، شکوفه پورمولائی، امیرحسین شفیعی الموتی

1-8 [purchase_link id=”5032″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بهينه سازي مصرف انرژي در ديگ هاي بخار لوله آتشين از طريق الگوريتم ژنتيك

 هاشم فجر، محمدرضا صفاريان

9-19 [purchase_link id=”6415″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

شبیه سازی انتقال حرارت در کانال های با جریان های آرام با استفاده از جداکننده با حرکت زاویه دار

 حامد گل محمدی هفشجانی

20-31 [purchase_link id=”6418″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی جذب انرژی HPFRCC با ماسه ها و الیاف مختلف

 جواد مجیدی چهارمحالی

32-40 [purchase_link id=”6420″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

سیستم ذخیره انرژی برق و گرما با دمای بالا: دینامیک انرژی، اکسرژی و مدلسازی بازار

 حامد نظری صارم، مصطفی سفیدگر

41-67 [purchase_link id=”6422″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]