دوره 8، شماره 4، زمستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 ارائه روشی جهت ارزیابی قابلیت اطمینان با بهره‌گیری از شبکه‌های پتری رنگی در محیط گرید
زهرا مزارعی ، علی هارون آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-12