دوره 10، شماره 2، تابستان 03

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی والدین در خانواده
زهرا کیخا، ملیحه قادری، زهرا غیاثی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9
2 نقش هوش تجاری بر بازاریابی و عملکرد شرکت‌های بیمه
سیدمرداویچ خلیلی دیلمی، سیده شهره آقاسیدمیرزا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 10-25
3 بررسی رابطه تاب آوری سازمانی و فراموشی سازمانی با نقش میانجی سبک رهبری ادراک شده در کارکنان
سیدمرتضی موسوی جاسمی، محمد ایدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 26-55
4 مطالعه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان
ناهید افراشته، مهدیا افراشته، سمیرا افراشته
دانلود رایگان مقاله و مقالات 56-67