دوره 4، شماره 1، بهار 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

راهکارهای دستیابی و افزایش همدلی و همزبانی بین مردم و مسئولین

رضا پاشا، عطیه بهشتی، مجید پژومان، پروانه اسماعیلی

1-13 [purchase_link id=”4733″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

پیش بینی احتمال تجزیه عربستان، سود یا ضرر احتمالی جمهوری اسلامی ایران

علی اکبر فهیمی، محمد مهدی اسماعیلی

14-31 [purchase_link id=”4736″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری کارشناسان ادارات دولتی در شهر یاسوج

 سید علی عباس محدث، هدایت عظیمی فر، آذر آلاهی، سید محراب علوی، مسلم مرتضی پور

32-49 [purchase_link id=”4925″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تدوین نقشه راه تکنولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (مطالعه موردی غلات: گندم و جو)

 افشین فیض، نیما کروسی مختارزاده

50-69 [purchase_link id=”6063″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

ضرورت آینده پژوهی در آموزش عالی کشاورزی

 بهمن خسروی پور، نصیبه پورفاتح

70-80 [purchase_link id=”6065″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

قدرت سیاسی و تأثیر آن بر رفتار سیاسی در سازمان

ناصر زاهدی، هاشم مرادی کوچی

81-90 [purchase_link id=”6067″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]