دوره 5، شماره 4، زمستان 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

جایگاه استراتژی­های مشارکت و همکاری در زنجیره­های تأمین یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی استان کرمانشاه)

علی بساطی، سارا منصوری و اسما سعیدی بیستونی

1-10 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک برتوانمندسازی (مطالعه موردی: رؤسا و فرماندهان نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان)

سیدمجیدموسوی، سیدمهدی معافی مدنی، البرزحاجی خانی

11-29 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

رابطه مهارت‌های ارتباطی و خودپنداری تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج در سال 97-96

ابراهیم زبردست عیلامی

30-38 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

آیین رفتار حرفه‌ای حسابداری با تأکید بر اصول اخلاق اسلامی

رضوان حجازی، سارا اعتمادی عیدگاهی

39-59 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]