دوره 6، شماره 2، تابستان 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی تأثیر مدیریت دانش و اخلاق حرفه‌ای بر توانمندسازی و افزایش بهره‌وری کارکنان استانداری یزد  

سیدمجید موسوی، محمدحسین قانعیان، حمید ابهجی 

1-27 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

دستکاری افراطی ذهن “ابزار تبلیغات سیاسی”

شهره شهسواری فرد

28-40 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

تأثیر تشکیل حلقه‌های درس پژوهی بر رشد حرفه‌ای معلّمان پایه‌ی ششم ابتدایی شهرستان آمل

فرزانه جباری، راحله مقامی

41-57 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

ارزیابی علل و ریشههای شکلگیری بیگانگی خطمشی در میان مجریان حرفهای خطمشی در سازمانهای دولتی

سروش ستوده

58-69 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]