دوره 7، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تأثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شهرداري تهران)
رضا وهاب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-10
2 بررسی ویژگی‌های ایران قوی و چگونگی نقش دانش آموزان در داشتن ایران قوی
مارشا زربازو، مینا جوکار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 11-26
3 بررسی تاثیر کارتیمی و آموزش کارکنان بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: شهرداري تهران)
رضا وهاب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 27-34
4 تحلیل پراکنش مکانی واحد های امداد رسان در راستای مدیریت بحران: شهر خرم آباد
لطیف طهماسبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 35-45
5 بررسی تغییرات، چالش‌ها و فرصت‌های تحقیقات کیفی حسابداری در زمان کووید-19
محبوبه کمالی دولت آبادی، شهرام چهارمحالی، مرتضی تشکری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 46-59
6 آینده‌پژوهی حقوق شهروندی در ایران
خدیجه دریک
دانلود رایگان مقاله و مقالات 60-73
7 بررسی تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری سازمانی در شهرداری تهران
سید ابوالفضل داودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 74-81
8 تحلیل مفهوم وفاداری مشتری، رضایت‌مندی مشتری و درک مشتری از ارزش در کسب‌وکار الکترونیک
الهه خوئینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 82-102