دوره 8، شماره 2، تابستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر بر هوش هیجانی، انگیزش تحصیلی، مقبولیت اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان
فهیمه معروفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-18
2 موجبات، شرایط و آثار فسخ عقد اجاره در قوانین روابط موجر و مستاجر
محسن وحدت
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-42
3 تأثیر جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد اجتماعی شرکت (مطالعه موردی: شرکت لوازم خانگی انتخاب شهر تهران)
وحید عظیمی، قاسم انصاری رنانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 43-66
4 پیشگیری از بحران‌ها با تکنیک مددکار اقتصادی
نادر احمدبیگی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 67-72