دوره 8، شماره 2، تابستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر بر هوش هیجانی، انگیزش تحصیلی، مقبولیت اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان
فهیمه معروفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-18
2 موجبات، شرایط و آثار فسخ عقد اجاره در قوانین روابط موجر و مستاجر
محسن وحدت
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-42
3 تأثیر جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد اجتماعی شرکت (مطالعه موردی: شرکت لوازم خانگی انتخاب شهر تهران)
وحید عظیمی، قاسم انصاری رنانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 43-66
4 پیشگیری از بحران‌ها با تکنیک مددکار اقتصادی
نادر احمدبیگی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 67-72
5 تأثیر دسترسی به منابع بر بهزیستی کارآفرینی با نقش میانجی خودکارآمدی منابع انسانی
ثریا برزگری، یگانه شیخ رستم آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 73-84
6 تحلیل و تبیین عوامل اثرگذار در آمایش سیاسی فضاهای شهری
سعید آزادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 85-93
7 تاثیر دانش و عوامل رفتاری مشتریان بر تصمیم در قصد خرید بیمه عمر در ایران
مهدی الهام ، محمد آقاخانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 94-109
8 مزایای شناسنامه فنی و مهندسی گارانتی و وارانتی در صنعت ساختمان (استراتژی برد – برد)
نادر احمدبیگی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 110-115
9 بررسی تاثیر کیفیت خدمات داخلی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی رفتار نوآورانه (مورد مطالعه: شهرداري تهران)
قدسی ملایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 116-125