دوره 9، شماره 1، بهار 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 تحلیل محتوای متن کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی
فرشته صدقی ، رضا شیرازی ، مهدیه حیدری مفرد،آسیه حیدری مفرد، زهرا خواستار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-5
2 تأثیر فناوری اطلاعات بر نوآوری خدمات با نقش تعدیلگر تیم تحقیق و توسعه در صنعت بیمه
احمد رحیمی، مصطفی صفری زوارکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 6-19
3 واکاوی مؤلفه‌های بازاریابی الکترونیک در صنعت بیمه
مصطفی صفری زوارکی، احمد رحیمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-38
4 شناسایی عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان در برند مکسی‌بل
مهدی سوهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 39-51
5 شناسایی عوامل موثر در ایجاد برند گردشگری خوراک در شهر شیراز به کمک روش تحلیل محتوا
سید علیرضا بدیهی، امید بیات، سعید زارع، سید محمود بدیهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 52-65
6 تأثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد رقابتی شرکت‌های بازیافت تهران: نقش واسطه نوآوری باز
فاطمه عیدی، سعیده برهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 66-79
7 بررسی اثر ریسک ادراک‌شده بر اعتماد در صنعت هواپیمایی کشور (موردی در شرکت هواپیمایی ماهان)
علی بدیع زاده، محمد علی داودی راد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 80-93
8 بررسی عوامل موثر در ارتقاء سطح معلمان در حوزه تکنولوژی و آموزش مجازی
ثریا دهواری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 94-103
9 تاثیر ملموسات، همدلی، اطمینان و امنیت، راحتی و بانکداری اینترنتی بر کیفیت کلی خدمات درک شده (مطالعه موردی: شعب بانک سامان شهر تهران)
رضا شجاع دوست
دانلود رایگان مقاله و مقالات 104-124
10 بررسی و شناسایی مولفه­ های حسابداری تعهدی
عارف خوشرومعینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 125-130
11 شناسایی عوامل فرهنگ کارآفرینانه مؤثر بر استقرار دانشگاه کارآفرین (مطالعه موردی: مرکز علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد)
سیدعباس ابراهیمی، محمد زاغیان، محمدنادر کوهستانی قرائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 131-155