دوره 9، شماره 1، بهار 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 تحلیل محتوای متن کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی
فرشته صدقی ، رضا شیرازی ، مهدیه حیدری مفرد،آسیه حیدری مفرد، زهرا خواستار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-5
2 تأثیر فناوری اطلاعات بر نوآوری خدمات با نقش تعدیلگر تیم تحقیق و توسعه در صنعت بیمه
احمد رحیمی، مصطفی صفری زوارکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 6-19
3 واکاوی مؤلفه‌های بازاریابی الکترونیک در صنعت بیمه
مصطفی صفری زوارکی، احمد رحیمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-38
4 شناسایی عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان در برند مکسی‌بل
مهدی سوهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 39-51