دوره 9، شماره 4، زمستان 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 سواد رسانه‌ای: ابعاد و مؤلفه‌ها (مطالعه موردی: لرستان)
آزیتا یوسفیان زارع
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-16
2 تحلیلی بر تصاویر آینده به عنوان موضوع اساسی مطالعه پیرامون آینده: با تمرکز بر تصاویر آرمان‌شهری و ویران‌شهری از آینده
ایمان رضایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-30
3 تحلیل شناختي برمبانی نظری بیانیه گام دوم انقلاب
اسماءاسدی بناری سفلی، سمیه قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-44
4 بررسی سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
یگانه بخشی بجد، زهرا زرهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 45-58
5 چگونگی تحقق عدالت و نصیب آموزشی در فضای آموزشی
مریم سهرابی، مینا شاهمرادی، صغری شاهمرادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 59-69