دوره 2، شماره 3، پاییز 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

شناخت نیاز های آموزشی دانش آموزان دوره مقدماتی در معماری سبز آموزشی

فرزانه باقری، فرح باقری

1-7
2

موانع مشارکت شهروندان در زیباسازی محیط شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان)

مصطفی شاهینی فر‌، سعید فتوحی‌، مهدی خداداد‌، مریم بیرانوندزاده

8-14
3

مكان­يابي عرصه­ های مناسب توسعه ورزشي شهر گرگان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

یوسف درویشی‌، یعقوب مرادی‌، الهام کشانی‌، مریم بیرانوندزاده

15-26
4

تحلیلی بر احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان

مسعود طباطبایی، مهدی مومنی

27-44
5

بررسی و تحلیل ساختار فضایی- مکانی بازار بروجرد

فاطمه الفتی، مهدی گراوند، حمیدرضا عامری سیاهویی

45-57
6

نگاه تحلیلی بر توسعه کالبدی-فضایی شهر علی آباد کتول

حکمت امیری، ابراهیم معمری‌‌، مهدی خداداد‌

58-71
7

طراحی مرکز رسانه شهری (مدیا تک) با رویکرد رعایت هویت فرهنگ ایرانی

محسن دانشمندی، فرشته نویدی مجد

72-87
8

کاربرد مدل تحلیل رابطه ای خاکستری و زمین آمار در پهنه بندی زمین لغزش (منطقه مورد مطالعه روستای لیر سیاه علیا شهر دهدز)

علی شجاعیان، نسرین آتش افروز، نیلوفر آذربرزین

88-101
9

ارزیابی عملکرد اجرای طرح‌های هادی روستایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی سکونتگاههای روستایی با نگرش موردی شهرستان اسکو

اسماعیل کارگذار بیرامی

102-115
10

بررسی تأثیر آلودگی هوا بر روی انسان

مریم ملک

116-125
11

بررسی تأثیر کمربندی شهر مصیری در توسعه پایدار شهری براساس مدل SWOT

ابراهیم رستمی

126-148
12

طرح آماده سازی زمین در محله برد کوه شهرستان رستم

ابراهیم رستمی

149-173
13

ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی منطقه مرکزی اهواز)

مسعود صفایی پور، نسرین آتش افروز، نیلوفر آذربرزین

174-191
14

بررسی عددی اثر مسلح کننده ها در افزایش ظرفیت باربری بدست آمده از آزمایش بارگذاری صفحه در خاک های دولایه

سید حسین خطیبی، وحید بیرجندی

192-204
15

بررسی استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچه ها در تشخیص لبه عکس

علی ندری، محمدرضا امینی

205-216
16

بزودی

بزودی

0-0
17

بزودی

بزودی

0-0