دوره 3، شماره 3، پاییز 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

ارزیابی اقتصادی رسوبات آبراهه ای رودخانه خررود (استان قزوین) با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای

 زهرا کیامیری، تقی نبئی، سید رضا مهرنیا

1-9
2

سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری در محلات شهری و بررسی عوامل مؤثر بر آن (مورد پژوهی: محله فرحزاد تهران)

 مانی نقدی، محمود رحیمی

10-26
3

بررسی میزان اثربخشی آموزش تفکیک زباله از مبدأ به شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 16 شهرداری تهران)

 حسن مشیدی

27-40
4

ارائه راهبردهاي توسعه ­ي كارآفريني گردشگری در مناطق عشایری منطقه چغاخور

 مهوش خیبری

41-57
5

تحول کالبدی فضایی مناطق روستایی پیرامونی (مورد مطالعه شهر اصفهان)

 زهره صادقی

58-63
6

بررسی حس مکان در سینماهای ایرانی: مقایسه حس مکان در پردیس سینمایی ملت و سینما آزادی در شهر تهران

 عباس رحمتی، منوچهر فروتن، سجاد مؤذن

64-76
7

بهسازی و احیای بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله قلعه چارلان سنندج)

 طاهره محمدی، مهدی مومنی

77-90
8

کارایی ضوابط و مقررات شهرسازی بر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه 4 شهر اصفهان

 حمید قدیری مدرس، مهدی مومنی

91-109
9

توسعه گردشگری ساحلی (مطالعه موردی چابهار)

علیرضا جلالزایی، زینب آهن جان، مریم پودینه نظری­

110-124
10

نقش المان­ های موقت در تقویت هویت مذهبی (نمونه موردی: شهر مشهد)

 قاسم رمضانی، عبدالرضا نورانی مقدم

125-135
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0