دوره 4، شماره 4، زمستان 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر زمان اجرای پروژه‌های راه‌سازی

 بهرنگ بختیار

1-14 [purchase_link id=”7247″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی استفاده از مصالح نوین بر کاهش هزینه در پروژه های عمرانی

رضا شبرو

15-22 [purchase_link id=”7250″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای کاهش اتلاف‌ها در پروژه‌های عمرانی با استفاده از تکنیک تاپسیس

بهرنگ بختیار

23-30 [purchase_link id=”7253″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی تأثیر فاکتورهای تأمین مالی بر تأخیر در انجام پروژه‌های عمرانی

رضا شبرو

31-38 [purchase_link id=”7255″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

نقش فضای کالبدی (معماری) ماسوله درتوسعه گردشگری میراث

میثم رحمتی خواه

39-54 [purchase_link id=”7257″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

%2</p