دوره 5، شماره 4، زمستان 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

ظرفیت سنجی شهرستان کوهدشت برای توسعه واحدهای بوم گردی

محمدرضا منصوری

1-10 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

رابطه توسعه پایدار و حمل و نقل شهری (مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)

عمر عزیزی

11-22 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی رابطه بین مهاجرت شهری و افزایش حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ

فاطمه ادیبی سعدی نژاد، سید حسین هاشمی نسب 

23-31 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی نقش گردشگري در تحولات اقتصادي روستا و ارزيابي تأثيرات مثبت و منفي آن (نمونه موردی: روستای خشت سر شهرستان محمودآباد)

زینب رضایی تبار

32-49 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

آسیب‌شناسی ساختار مدیریت شهری از منظر شاخص‌های اقتصادی

فروزان شاهرخی

50-57 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

نقش مدیریت شهری در تحقق شهر پایدار

علیرضا حمیدی کیا

58-67 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]