دوره 6، شماره 1، بهار 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

تأثیر تجربه برند مقاصد گردشگری بر رضایت گردشگران (مورد مطالعه: پارک ملی دریاچه ارومیه)

شهرزاد مقدم، علی خدائی، سعید سلجوقی

1-11 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی عوامل موثر بر فرایند توسعه شهری در فضاهای شهری: مورد پژوهی شهر کوهدشت

عباس شکریانی

12-20 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

کنترل شیارشدگی لایه آسفالتی با تعیین درصد فضای خالی لایه آسفالتی اجراشده در محل جهت جلوگیری از بروز خرابی زودهنگام عملکردی آن

محمود رضا کی منش، پیمان رشیدیان

21-37 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تأثير مديريت پسماند بر تأمين منابع مالي شهرداري‌ کوهدشت

عباس شکریانی

38-50 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]