دوره 7، شماره 3، پاییز 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 تبیین مزایای نسبی حضور ایران در ژئواکونومی دریایی نظام بین‌الملل با تأکید بر خلیج فارس (مطالعه موردی استان بوشهر)
علیرضا محرابی، کبری قامتی مجرد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-24
2 بررسی تأثیر شایستگی مدیران بر توانمندسازی کارکنان شهرداری اصفهان
سید روح‌الله حجازی، زهره آقابابایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 25-34
3 تحقق زیرساخت‌های شهر هوشمند الزامی برای توسعه پایدار شهری: موردپژوهش شهر کوهدشت
لطیف طهماسبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 35-48
4 تاثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار مناطق گرم و مرطوب
زهرا مصوری نظام آباد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 49-60