دوره 9، شماره 2، تابستان 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 مهم ترین شاخصه‌های عملکردی پیاده‌سازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه در معاونت اقتصادی شهرداری مشهد
محمد مهدی علیزاده گان، هادی سروری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-12
2 نقش مدیریت شهری در ارتقاء رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان
حامد خیر قمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 13-27
3 مطالعه مدیریت آلاینده‌های زیست‌محیطی در حوزه زمین‌شناسی (مطالعه موردی ایران)
مریم شیخ‌زاده چونقرالوی یکان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 28-36
4 بررسی تاثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر بهره‌وری کارکنان شهرداری منطقه دو بندرعباس
علیرضا گنجی پور سراحی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 37-55
5 بررسی توزیع فضایی آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای با تاکید بر سرزندگی و کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان اسلامشهر)
فاطمه حاجی احمد، آزاده اربابی سبزواری، فاطمه ادیبی سعدی نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 56-66
6 واکاوی توسعه گردشگری بر مبنای موسیقی‌ های محلی
ماریا آذری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 67-76