دوره 2، شماره 1، بهار 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

ارتباط سازمان هوشمند با کارآیی سازمان (مطالعه موردی: فرمانداری های استان آذربایجان غربی)

مهران مولوی، حسین خضری، رضا جهین

1-7
2

تاثیر امنیت سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر استاندارد سازی سیستم های اطلاعاتی سازمان

مهران مولوی، مهدی رحمانی تبار، علی جعفری

8-14
3

بررسی تاثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر بهبود فرآیند تصمیم گیری

مهران مولوی، عبدالرحمان ابراهیمی، سیروس عزیز اکرم

15-21
4

بررسی فاکتورهای مهم در بازدهی تولید صنایع مستقر در شهرک هاي صنعتی کرمان

مالک شهیدی زندی، مرجان محمد جعفری

22-30
5

اولویت بندی محصولات تولیدی بر اساس میزان اثر در سود شرکت صنایع تولیدی محصولات پروتئینی(مطالعه موردی)

سعید سلجوقی، آیدین شجاعی

31-42
6

امکان سنجی خرید تضمینی برق و بهره برداری از منابع تجدیدپذیر(مطالعه موردی: بندر ماهشهر)

پیروز جعفری، سعید منصور

43-54
7

مطالعه پیرامون پیاده سازی اینترنت اشیا در صنعت و بررسی کاربردهای آن

حسین مصطفی پور

55-66