دوره 3، شماره 3، پاییز 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

روش تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری پایداری زنجیره تامین

 نزیه گرجی، نیکبخش جوادیان

1-9
2

رتبه بندی و تحلیل عوامل موثر در اجرای موفق مدیریت دانش با استفاده از روش DEMATEL و ANP در یک شرکت مهندسین مشاور

 علی ­اصغر جمشیدی راد، داود جعفری، حامد کاظمی پور

10-23
3

ارائه یک روش ترکیبی از الگوریتم ژنتیک برای استفاده در خوشه بندی داده ها

 میثم رهنمای فلاح، مرضیه فریدی ماسوله، محمدرضا عسگری پور

24-37
4

ارائه روشی برای رتبه‌بندی نیازمندی‌های کارکردی و غیرکارکردی با درنظر گرفتن تاثیر متقابل نیازها

 امید زارع، همایون موتمنی 

38-50
5

طراحی برنامه کاربردی تجاری گردشگری استان مازندران در محیط ابری

 ندا محمودی، بابک شیرازی

51-66
6

تاثیر CRM اجتماعی بر روی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تجزیه و تحلیل رفتار خرید مشتری در شبکه ی اجتماعی اینستاگرام

 حوریا حیدری، ایرج مهدوی

67-84
7

بزودی

بزودی

0-0
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0