دوره 4، شماره 1، بهار 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

شناسایی موانع کار تیمی در صنعت خودرو سازی

 علی بی نظیر

1-16 [purchase_link id=”4739″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

مدل ارزیابی عملکرد برای صنایع وارداتی به پیمان WTO و اثر آن بر توسعه پایدار صنایع دانش بنیان ایران

 محمود ابول زاده

17-32 [purchase_link id=”4934″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی در موفقیت مدیریت کیفیت زنجیره تامین و عملکرد کارکنان سازمان های صنعتی شهرک صنعتی ممسنی در سال 1397 -1396

 سید منصور موسوی

33-53 [purchase_link id=”4936″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

مطالعه تفصیلی روش های قیمت گذاری فناوری در صنعت هواپیمایی

علیرضا گلی، عمار صفری، بهزاد صادقی نژاد

54-65 [purchase_link id=”6070″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]