دوره 5، شماره 2، تابستان 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی رابطه­ی سرمایه انسانی استراتژیک با بهبود عملکرد مالی از منظر درآمدها در شرکت‌های تولیدی (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی لبنیات شهر یاسوج)

محمدجواد آصفی، عزیز اله ایروان جم، سجاد فتاح ناصرآباد 

1-18 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی و رتبه بندی شاخص‌های موثر بر مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR) به منظور ارتقا بهره‌وری صنایع تولیدی با استفاده از روش FANP

یاسر ساعی

19-37 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

ارزیابی و انتخاب مناسب‌ترین استراتژی نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی با استفاده ازمتدولوژی ترکیبی TOPSIS-AHP فازی

یاسر ساعی

38-54 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

ابزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]