دوره 5، شماره 4، زمستان 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

مطالعه عوامل سازنده روابط بلندمدت میان شرکای زنجیره­های تأمین یکپارچه (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی استان کرمانشاه)

علی بساطی، سارا منصوری، اسما سعیدی بیستونی

1-13 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی ارتباط بین رتبه تمرکز و نوع مالکیت شرکت‌ها با میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعي شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران

جعفر رحيمي خواه

14-24 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

مدل‌سازی و حل مسئله مکان‌یابی تسهیلات ظرفیت دار با توجه به رضایت‌مندی مشتریان

مهدی هدایی، رضا حسن زاده

25-37 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و رقابت بازار بر بهرهوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سارا احمد شاهی، محسن صفری حقیقی 

38-50 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]