دوره 6، شماره 4، زمستان 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

مطالعه تطبيقي اثرات كوويد-19 بر اقتصاد در كشور ايران و آلمان

محسن محمديان ساروي، منيژه سبزي، اكرم فرامرزي

1-10 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتری با ابعاد ارائه خدمات نوآورانه در شرکت های شهرک های صنعتی استان هرمزگان

احمد علی اسدپور، فرزاد پوربند

11-28 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

ارزیابی بلوغ صنایع کوچک و متوسط شهرک‌های صنعتی بندرعباس بر اساس شاخص‌های اقتصاد مقاومتی

مژگان احمدی خوب، شهلا پاسلار

29-49 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی تاثیر نوآوری تأمین کنندگان بر چابکی زنجیره تأمین با توجه به نقش میانجی اشتراک گذاری اطلاعات و منابع استراتژیک و نقش تعدیل گر تأمین منابع جهانی در شرکت ایران خودرو

سید محمد حسین آقامیری، محمد رضا محسنی ازغندی

50-68 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های منابع انسانی بخش دولتی در دوره پسا کرونا

محسن محمديان ساروي، حسین عمراهی

69-81 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

کمینه کردن هزینه‌های وارانتی توسعه‌یافته از منظر تولیدکننده با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول

مریم کاظمی ورنامخواستی، غلامعلی رئیسی اردلی

82-99 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]