دوره 7، شماره 1، بهار 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 ارائه مدلی برای شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر اثربخشی حلقههای کنترل کیفیت با رویکرد تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد و روش تصمیمگیری گروهی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی و صنعتی جهان افروز مشهد)
پریناز رحیمیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-18
2 تأثیر برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بر کیفیت تصمیم‌گیری در اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری
فرهاد فرهادی، معصومه سیفی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-40
3 بررسی ارتباط بین ارزش‌افزوده سرمایه انسانی و نوسانات کوتاه‌مدت جریانات نقدی
نزهت حجازی، حسین عنابستانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 41-47