دوره 7، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 مطالعه ظرفیت جذب دانش در نوآوری و عملکرد شرکت‌های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش بنیان دکل ساز)
ابراهیم آتشبار، ماه منیر بیاناتی، محمد مهدی موحدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 تأثیر مدیریت خرید و مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی: گروه خودروسازی شرکت سایپا)
سید عباس بیدگلی، فرزاد آسایش، سید علی کیایی جمالی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-25