دوره 8، شماره 1، بهار 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تأثیر صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی و عملیاتی با توجه به نقش میانجی تخصص گرایی
مهدی مالکی، حسن دهقان دهنوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-23
2 بررسی تأثیر مدیریت ناب بر عملکرد زیست‌محیطی و مالی با توجه به نقش میانجی نوآوری فرآیند و تولید
محمد صدیقی، محمدتقی هنری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 24-53
3 ارائه مدل زنجیره تأمین ساخت و ساز بعد از وقوع زلزله
فاطمه علوی، روزبه عزیز محمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 54-81
4 بررسی تأثیر شیوه‌های زنجیره تأمین از طریق متغیر میانجی مدیریت کیفیت بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدکننده پروبیوتیک)
عماد بهمنی، مریم شعار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 82-102