دوره 8، شماره 3، پاییز 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بهبود مدیریت پروژه مبتنی بر مدیریت ریسک و زنجیره تامین سبز: بررسی تولیدات وابسته به صنایع دفاع
شهره شریعتی، مجتبی صالحی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-17
2 مروری بر تئوری های مسئولیت شرکتی در یک محیط پویا
مجید بهبهانی زاده، عبدالرضا محسنی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 18-29