دوره 8، شماره 4، زمستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 شناسایی اولویت‌ها و معیارهایی برای ارزیابی و عملکرد در زنجیره تأمین راه‌آهن
علی رضا شهرکی ، میثم فروتن اصفهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9